سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶

حدیث روز :

  • كمال دين در ولايت ما و بيزارى جستن از دشمن ماست . امام رضا
  • برترين خرد، خود شناسى انسان است. امام رضا
  • در بسيارى جاها، خاموشى، ياورى نيكو است؛ هرچند سخنور باشى. امام حسین
  • گشاده رويى، سبب دوستى و محبّت است. امام علی
  • جوينده دانش را، عزّت دنيا و رستگارى آخرت است. .امام علی
  • بر صاحب نعمت واجب است كه به نانخورَش گشايش رساند. امام رضا